Huishoudelijk regelment T.V.S.

Rechten en verplichtingen leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of commissies. Voor leden en introducés zijn tenniskleding en tennisschoenen vereist.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk door te geven aan de secretaris. De contributie en/of het entreegeld wordt via een geautomatiseerde systeem c.q. KNLTB tool voor of
op 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar voldaan c.q. geind. Leden zijn verplicht hiervoor een machtiging tot betaling af te geven aan de vereniging. Het bestuur zal aan de leden
die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen
heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
Door zijn toetreden tot het lidmaatschap van de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten, huishoudelijk reglement en andere volgens geldende procedure aangenomen verenigingsbesluiten.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzonderingen van bestuurs- en commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5
Men kan slechts lid zijn van een andere tennisvereniging met toestemming van het bestuur.
Vergaderingen
Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke of e-mail convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de
vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven of de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping
bevoegd. Een bestuursvergadering is pas geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 7
Tenminste vier weken voor een algemene vergadering stelt het bestuur de leden in kennis van de datum van deze vergadering. De agenda van de algemene vergadering bevat behalve de uit de
statuten of dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel, dat tenminste drie weken voor de datum van de vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend,
alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tien seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt,
nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van levering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
Commissies
Artikel 9
De algemene vergadering kan commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd. Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

Artikel 10 – kascommissie
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van minimaal 2 en bij voorkeur 3 seniorleden. Een lid van deze commissie treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming
volgens een op te maken rooster af, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. De aftredende is niet herkiesbaar.

Besluitvorming
Artikel 11
Op de ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de leden hun naam wordt aangetekend. Slechts zij, wier namen op de presentielijst voorkomen en zij
die een volmacht hebben ingeleverd, nemen aan de stemmingen deel respectievelijk stemmen bij volmacht.

Artikel 12
Voor de aanvang van de stemming over personen worden door de voorzitter twee neutrale personen aangewezen die de schriftelijke stemmen tellen en van de uitkomst van de
stemopneming verslag uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.
Bestuur
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden met dien verstande, dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor de duur van telkenmale 3 jaren.

Artikel 14
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij verhindering van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij verhindering van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden dienst werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Artikel 15
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem
mede ondertekend. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij heeft onder zijn berusting de door het vereniging behaalde ere-tekenen.

Artikel 16
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen op van alle vergaderingen en zorgt, dat
deze na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend. Hij houdt een ledenlijst bij, waarin nauwkeurig wordt aangegeven het jaar van
toetreden en bedanken van elk lid.. Aan de penningmeester, wedstrijdcommissie, pr en jeugdcommissie verschaft hij duplicaatledenlijsten en houdt hen van alle veranderingen op de hoogte. De geldende AVG regels (artikel 26) worden hierbij in acht genomen.

Artikel 17
De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen en voor een ordelijke financiële administratie. Namens het bestuur brengt hij op de jaarvergadering het financiële verslag uit en dient hij de begroting voor het komende jaar in.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede-veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of ten dele op het lid worden verhaald.

Artikel 19
Het bedrag, als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c t/m g van de statuten wordt gesteld op € 10.000,00.
Disciplinaire maatregelen
Artikel 20
Alle leden, die zich in de vereniging schuldig maken aan onbetamelijk gedrag, aan overtredingen of niet-nakoming van reglementen, instructies en besluiten van het bestuur en/of commissies,
kunnen door het bestuur naast schorsing ook anderszins disciplinair gestraft worden. De straffen kunnen zijn:
1. Uitsluiting van deelneming aan bepaalde verenigingsevenementen.
2. Geldboete. In die gevallen, waarin de vereniging financieren benadeeld wordt, met uitzondering van het niet betalen van de contributie, kan het bestuur een geldboete opleggen.

Artikel 21
Van de opgelegde straffen, vermeld in artikel 20, kan het gestrafte lid schriftelijk binnen veertien dagen in beroep gaan bij de protestcommissie.

Artikel 22
De protestcommissie bestaat uit tenminste drie leden te benoemen door de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de protestcommissie in bindend. Zij beslist binnen dertig dagen, nadat het beroep is ingesteld.

Geldmiddelen
Artikel 23
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. Contributie en entreegelden;
2. Bijdragen van de ondersteunende leden;
3. Schenkingen en andere inkomsten;
4. Inkomsten kantine;
5. Sponsorbijdragen.

Artikel 24
Ondersteunende leden betalen een vaste bijdrage van tenminste € 15,00 per jaar.

Aanmeldingsformulier
Artikel 25
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar en -datum en IBAN rekeningnummer. Leden machtiging de vereniging tot automatische incasso van contributie en/of entreegeld tot het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen en andere relevante veranderingen voor de ledenadministratie, zoals het e-mailadres of telefoonnummer, zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven.
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de K.N.L.T.B. in verband met
de aanmelding als lid.
Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG
Artikel 26
1. Persoonsgegevens kunnen alleen door de vereniging worden verwerkt indien degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt daarvoor ondubbelzinnig hun toestemming hebben
gegeven.

2. De vereniging gebruikt persoonsgegevens om de ledenadministratie bij te houden. Ook geeft de vereniging persoonsgegevens door aan de K.N.L.T.B. voor lidmaatschap en deelname aan
competities.
3. Het bestuur en de financiële commissie verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld in het voorgaande lid en voor het innen van de jaarlijkse contributie.
4. Leden hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens, correctie en wissing van hun persoonsgegevens die door de vereniging worden verwerkt.
5. Ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens zal de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
6. Als een derde-partij wordt ingeschakeld voor bijvoorbeeld het innen van de contributie dient met deze partij een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. In deze overeenkomst moet worden aangegeven met welk doel deze partij de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt en welk maatregelen ter beveiliging van deze persoonsgegevens deze partij neemt.
7. Persoonsgegevens die enkel en alleen gebruikt worden voor eenmalige evenementen van de vereniging worden binnen vier weken na het betreffende evenement gewist.

Positieve bijdrage
Artikel 27
De vereniging verwacht van al haar leden een positieve bijdrage in gedrag en uitvoering van de binnen de vereniging uit te voeren taken en werkzaamheden. Zij zal haar leden daarvoor nregelmatig in de gelegenheid stellen om taken naar zich toe te trekken.

Slotbepalingen
Artikel 28
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.
Artikel 29:
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op: 27-02-2019.