Baanreglement

T.V.S BAANREGLEMENT

Het baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de T.V.S. (Tennisvereniging Simpelveld).  Gebruikers van onze tennisbanen zijn verplicht dit baanreglement na te leven.  

 Artikel 1 – Afhangen buitenbanen
a. het bespelen van de buitenbanen is alleen toegestaan als u digitaal heeft afgehangen.
b. Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het digitale afhangbord. Dit kan via:
– de KNLTB Club.App, te downloaden op een mobiele telefoon
– het digitale afhangbord bij T.V.S.,  te vinden in de gang van het clubgebouw
c. Men kan een baan afhangen indien men; 
– een geldig lidmaatschap heeft, 
– of als een introducé samen met een T.V.S. lid, (zie artikel 4)
– of men huurt een baan als men zonder T.V.S. lid gebruik wilt maken van een tennisbaan. (zie artikel 5)
d. bij het afhangen dienen altijd alle spelers gemeld te worden die gebruik maken van de tennisbaan.
e. het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden, beginnend op ieder heel en halfuur. Deze perioden dient u aan te houden.
f. u kunt zo lang blijven spelen tot het tijdstip waarop u wordt afgehangen. Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd direct opnieuw af te hangen indien er wachtenden op een baan zijn.
g. u kunt tot 7 dagen vooruit een baan reserveren via de KNLTB Club.App, Hierbij kiest u uw starttijd en tennisbaan. U dient hierbij alle spelers aan te melden bij uw reservering.
h. u kunt via het digitale afhangbord een baan reserveren voor dezelfde dag. Hierbij kiest u uw starttijd en tennisbaan. U dient hierbij alle spelers aan te melden bij uw reservering.
i. u mag de tennisbaan alleen betreden.
– als u hebt afgehangen en alle aanwezige spelers zijn aangemeld.
– en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
Bezette banen kunnen tot maximaal 5 minuten na het begin van de speelperiode worden afgehangen en betreden. Vrije banen kunnen maximaal 10 minuten voor het begin van de eerstvolgende periode worden afgehangen. Degene die op een baan, waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op de baan bevindende spelers geldt.
j. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige baanreservering te laten zien. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten.

Artikel 2 – Speeltijden en beschikbaarheid tennisbanen
a. de banen zijn bespeelbaar van 8.00 tot 00.00 uur, dan wel een vroegere sluiting als het aanwezige barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten. Uitzondering op deze eindtijd geldt als er sprake is van competitie, toernooien, trainingen of andere clubevenementen.
b. enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van 60 minuten.  Binnen deze 60 minuten dient de baan geveegd en gewalst te zijn en dient u de baan direct te verlaten voor de volgende spelers.
c. dubbelspel: voor het dubbelspel geldt eveneens een speelperiode van 60 minuten. Binnen deze 60 minuten dient de baan geveegd en gewalst te zijn en dient u de baan direct te verlaten voor de volgende spelers.
d. voor jeugdleden- en spelers gelden de volgende speeltijden gedurende 7 dagen per week, in de leeftijd :
– t/m 11 jaar mag men op de banen tennissen tot 19.00 uur en
– 12 t/m 17 jaar mag men op de banen tennissen tot 21.00 uur.
e. Banen kunnen geblokkeerd worden voor activiteiten georganiseerd door een commissie / bestuur van T.V.S, zoals ook competitie, training, KNLTB toernooi of verhuur. Tijdens  voorgaand genoemde activiteiten kunnen één of meerdere banen niet afgehangen worden door leden. Deze activiteiten hebben altijd voorrang op afhangen door leden.

Artikel 3 – Volgorde bij het afhangen van de tennisbanen
a. Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
1. de vrije baan.
2. de baan waarop het langst gespeeld wordt.
b. als het druk is moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter aangevangen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bijgehangen worden.
c. men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen, ongeacht of dit een dubbel- of enkelspel is. Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen.
d. Na afloop van de afgehangen periode is het mogelijk om nogmaals een periode van 60 minuten af te hangen, indien niet alle banen bezet zijn en/of geen wachtende spelers aanwezig zijn die nog geen gebruik hebben gemaakt van de tennisbanen.
e. Indien alle banen bezet zijn, dient u na afloop van uw afgehangen speeltijd de baan af te staan aan andere personen die nog niet gespeeld hebben. Eenmaal begonnen aan een tweede periode van 60 minuten mag u deze afmaken / dient u de baan af te staan als andere personen die nog niet gespeeld hebben willen starten.

Artikel 4 – Gebruik tennisbanen door niet-T.V.S.-leden – introducéregeling
Niet -T.V.S.-leden kunnen door leden van de T.V.S. per 60 minuten als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. het niet-T.V.S.-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een T.V.S.-lid in het bezit van een geldige lidmaatschap.
b. introducés dienen de geldende regels van dit baanreglement na te leven.
c. de introducé dient vooraf met naam en e-mail adres aangemeld te worden bij de baanreservering via de KNLTB Club.App of via het digitale afhangbord. welke uitgevoerd wordt door het T.V.S.-lid.
d. Introductie van een niet-T.V.S.-lid kan maximaal 3 keer per persoon, per jaar plaats vinden.
e. het geldende introducétarief is € 7,50 voor senioren (18 jaar en ouder) en € 2,50 voor junioren (tot 18 jaar).
f. Het introducétarief wordt voldaan door het T.V.S. lid, deze zal per e-mail een factuur ontvangen om het bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Indien deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan wordt krijgt men 1 herinnering om het bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Blijft de betaling alsnog uit wordt dit beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende introducétarief (i.c. € 15,- voor senioren en € 5,- voor junioren). Dit moet worden voldaan door het T.V.S.-lid.
g. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.
h. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige introducéreservering te laten zien in de KNLTB Club.App of op het digitale afhangbord. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten en bent u verplicht alsnog het introducébedrag te voldoen.

Artikel 5 – Verhuur van de banen
Het is voor leden en niet-leden mogelijk om de banen af te huren. In dergelijke gevallen kan men niet afgehangen worden door andere spelers. Op deze baanverhuur zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. het verzoek om de banen te huren dient bij het bestuur, trainer of barmedewerker ingediend te worden. Digitaal kan via voorzitter@tvsimpelveld.nl.
b. het tarief voor het huren van de banen bedraagt € 20,– per 60 minuten
c. tijdens verhuur van de banen dienen de geldende regels van dit baanreglement nageleefd te worden.
d. baanverhuur zal door het bestuur, trainer of barmedewerker worden aangemeld in de KNLTB. Club.app
d. Het baanhuurtarief wordt per factuur gefactureerd. Per e-mail zal een factuur verstuurd worden en dient het bedrag direct danwel binnen 14 dagen te betalen. Indien deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan wordt krijgt men 1 herinnering om het bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Blijft de betaling alsnog uit wordt dit beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende baanhuurtarief (i.c. € 40,-).
e. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.
f. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige (e-mail) baanreservering te laten zien. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten en bent u verplicht alsnog het baanhuurbedrag te voldoen.

Artikel 6 – Kleding
De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tenniskleding en -schoenen.

Artikel 7 – Facilitaire zaken
a. de verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door het barpersoneel of andere daartoe bevoegde personen vanuit het clubhuis. De verlichting wordt uiterlijk om 00:00 uur uitgeschakeld of eerder als het barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten.
b. honden dienen altijd aangelijnd te worden en zijn niet welkom in het clubgebouw.
c. auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
d. afval wordt meegenomen bij het verlaten van de tennisbaan en in de daarvoor bestemde containers gegooid.
e. banen worden na elke tennisspel geveegd, gewalst en netjes achter gelaten.
f. de banen worden conform een vast sproeischema besproeid. 1 minuut voordat de sproei installatie start hoor je een toeter, je hebt dan 1 minuut om baan 1 en 2 te verlaten. De banen worden na elkaar besproeid, starten met baan 1 en 2, baan 5, 4 en 3, Baan 7 en als laatste baan 6. Dit sproeischema mag enkel door de groundsman of door het dagelijkse bestuur aangewezen persoon uitgeschakeld worden. 
g. Bij extreem droog weer kan men de banen extra besproeien met de aanwezige slangen op de tennisbanen.

Artikel 8 – Overtreding, misbruik of misdraging
a. dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement, misbruik of misdraging, is het bestuur bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en passende maatregelen te nemen.
b. de bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van T.V.S.. Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan:
– ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode.
– aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen.
– royering en beëindigen van het lidmaatschap van de T.V.S.

 Artikel 9 – Huishoudelijk Reglement
Dit baanreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

 Artikel 10 – Slotbepalingen
a. het bestuur is gerechtigd dit baanreglement aan te passen indien noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekend maken, zodat alle T.V.S.-leden daarvan op de hoogte kunnen zijn.
b. bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een bestuurslid van T.V.S. gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op het desbetreffend geval, zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019, bijgewerkt d.d. 25-1-2021 en besproken tijdens ALV 26 februari 2021.